Případové studie

Sign+ | řešení pro dynamický biometrický podpis

Sign+ jako služba představuje snadnou integraci dynamického biometrického podpisu (DBP) do business procesů zákazníků.

Sign+ v PROFI CREDIT

Společnost PROFI CREDIT je předním poskytovatelem úvěrových finančních služeb. Je součástí nadnárodní finanční skupiny Profireal Group, která kromě České republiky působí v dalších zemích střední a východní Evropy, a to na Slovensku, v Polsku, Bulharsku, Rusku, a v jihovýchodní Asii, konkrétně na Filipínách.

Základní filozofií společnosti PROFI CREDIT je osobní přístup. Půjčky a úvěry nabízí prostřednictvím sítě úvěrových poradců, kteří jsou připraveni klienta kdykoliv navštívit, ale své služby poskytuje i v kamenných pobočkách. Jen v České republice jsou stovky úvěrových poradců, kteří zájemcům o půjčku nebo úvěr pomáhají vybrat ten nejvhodnější produkt.

Je tedy zřejmé, že taková byznys strategie s sebou nese nemalou zátěž související s managementem dokumentů, které jsou podepisovány v papírové podobě. V rámci optimalizace procesů tedy vyvstala otázka převedení celého smluvního procesu do elektronické podoby s využitím technologie DBP. PROFI CREDIT se v této otázce obrátil na TurboConsult a společně jsme odstartovali projekt integrace Sign+ do jeho procesů.

Prvně se s myšlenkou zavedení signpadů, zařízení umožňujících biometrické podepisování, na pobočky společnosti začalo koketovat již v roce 2017, poté následoval dvouměsíční pilot, který jasně ukázal, že signpady budou mít nadále v procesu sepsání a vyplacení půjčky své pevné místo. Testery se v tomto období stali úvěroví poradci z Prahy. Nejen díky jejich kladným ohlasům, ale i ohlasům zaměstnanců centrály pracujícím na analýze smluv bylo v PROFI CREDIT rozhodnuto, že v nákupu zařízení se bude dále pokračovat.

Díky biometrickému podepisování se zrychlil, zjednodušil a zefektivnil celý postup vyřízení půjčky, který nyní běží hlavně na elektronické bázi. To v praxi znamená, že po kontrole smluvní dokumentace, jež klientovi nejdříve přijde na jeho e-mail, probíhá již za účasti úvěrového poradce kontrola a následný podpis pomocí signpadu (denně je v PROFI CREDIT takto podepsáno již 60 % žádostí o úvěr). Jakmile je smlouva podepsána, okamžitě se elektronicky odesílá na oddělení analýzy, kde je neprodleně analyzována a vyhodnocena. Klient tak má peníze na účtu nejpozději do druhého dne.

Kromě rychlosti je neméně důležitou výhodou biometrického podpisování i snížení nákladů za tisk. V tištěné podobě nyní klienti dostávají pouze finální smlouvu, oznámení o schválení úvěru a splátkový kalendář. To vše jim je samozřejmě posíláno i na jejich e-mailovou adresu.

Bezpečnost, zrychlení procesu vyřízení půjčky, snížení tiskových nákladů, to vše jsou nesporné výhody biometrického podepisování smluvní dokumentace u společnosti PROFI CREDIT. V současné době disponuje 145 zařízeními pro biometrické podepisování a díky velké spokojenosti bude nákup dalších dále pokračovat.

Case studies

Sign+ | Biometric signature solution

Sign+ as a service represents easy integration of Dynamic Biometric Signature (DBP) into a customer’s business processes.

Sign+ in PROFI CREDIT

PROFI CREDIT company is a leading provider of credit services. It is a part of the multinational financial group Profireal Group, which, in addition to the Czech Republic, operates in other Central and Eastern European countries such as Slovakia, Poland, Bulgaria, Russia, and Southeast Asia, namely in the Philippines.


The basic philosophy of PROFI CREDIT is personal approach. The loans and credits are offered via network of credit consultants, who are ready to visit the clients anytime, as well as they are provided in their branches. There are hundreds of credits consultants especially in the Czech Republic, who helps loan applicants to choose the most suitable product. 


It is obvious that this business strategy puts requirements on managing documents, which are signed in paper form. The request of transforming acquisition process to electronic form using the DBP arises as a part of the process optimization. PROFI CREDIT addressed TurboConsult with this issue and we have jointly started the project of integration Sign+ into its internal processes.


The idea of equipping company’s branches with signpads – devices for biometric signing – first appeared at 2017 and then the two-month pilot project was followed, which clearly proved, that the signpads would have a strong position in the loan’s acquisition and drawing process. Credit consultants from Prague became the first testers during this period. Not only because of their positive feedback, but also due to the feedback from employees of headquarters who work on analyses of contracts, PROFI CREDIT has decided, that purchase of the devices will continue.


Thanks to the biometric signing, the loan approval process, which is now mainly running on an electronic base, has become faster, easier and more efficient. That means, after checking the contractual documentation, which is first delivered on a client’s email, the final control and signing is going on with participation of the consultant via signpad (60% of loan applications in PROFI CREDIT are already being signed this way every day). Once the contract is signed it is instantly sent to department of analysis, where it is immediately analysed and evaluated. The client will receive the money on their account no later than the following working day.


Not only the speed but also the reduction of printing costs is a great and important advantage of biometric signing. The clients only receive the final contract, loan approval notice and repayment schedule in printed version. And of course, that all of these documents are delivered on their email address as well.


Security, acceleration of the loan settlement process, reduction printing costs, these are all indisputable advantages of the biometric signature of the contractual documentation at PROFI CREDIT. Nowadays the company has 145 devices for biometric signatures and thanks to great satisfaction, the purchase of another ones will follow.

Sign+ is the right step towards DBP

The solution was originally intended to link multiple document-producing organizations and distribution networks which subsequently provide their circulation and end-user signing. It makes communication and document flow much easier for financial institutions and sales networks. One of the key benefits of DBP implementation into processes is that the customer does not have to worry about the solution as a whole because all technical and knowledge-based obstacles may be left to the provider – whether the management and storage of licenses, encryption and signing keys including their regular renewal etc. Not only because of this was the first version of Sign+ awarded Computerworld IT Product award in 2015.

Currently Sign+ is based on two components from which the users can choose – SignDoc (formerly SoftPro, now Kofax) or Signotec. Both components are fully integrated with Sign+ and nowadays they constitute an unofficial standard for dynamic biometric signature.

The most popular option among the users is Sign+ Lite consisting in the easy and fast integration of DBP by calling simple defined web services (WS). This directly connects Sign+ and the customer's operating system.

Nowadays thousands of signatures per week are made via Sign+ in preferred integration with WS on a variety of document types of organizations operating primarily in financial and sale services.