Služby

Implementace systému

Pro všechny své produkty zajišťuje TurboConsult vytvoření a dodávku specifické zákaznické verze produktu odpovídající obchodním a technickým podmínkám odběratele. 

Implementační projekt zahrnuje všechny nezbytné fáze od analýzy potřeb odběratele, customizaci dodávaného produktu a jeho instalaci do cílového prostředí, zaškolení pracovníků odběratele spojené s celkovým ověřením výsledného řešení. Nedílnou součástí je rovněž součinnost dodavatele týkající se specifikace a vytvoření technického prostředí pro instalaci a provozování produktu v prostředí odběratele. 

Na základě splnění předem dohodnutých akceptačních kritérií potvrdí dodavatel převzetí záruky za produkt a odběratel přebírá produkt k dalšímu užití pro zakázkově vytvořená řešení poskytuje TurboConsult plné spektrum návazných záruk a služeb zahrnujících provozní podporu, údržbu a další rozvoj.

Provozní podpora a údržba

Účelem služby je zajistit odběrateli podmínky pro nerušené užití produktu. 

Předpokládá se, že odběratel zajišťuje provoz produktu vč. služby "1st level support" se základní úrovní IT podpory svých zaměstnanců a klientů. 
Podpora poskytovaná dodavatelem je součástí procesu „Problem management“, resp. „Change management“, dle standardů ITIL na straně odběratele 
a zahrnuje: 

 

  • Poskytování operativních konzultací spojených s užitím systému, které je možné poskytnout okamžitě bez specializované hlubší analýzy (hot-line).

  • Odstraňování záručních vad produktu v zaručených lhůtách dle kategorií závažnosti.

  • Konzultační služby pro řešení komplexnějších problémů spojených s užitím produktu.


Cílem je zajistit přizpůsobení produktu obchodním nebo provozním podmínkám odběratele. Údržba probíhá dle požadavků odběratele, na které dodavatel vypracuje návrh řešení, a po jeho schválení odběratelem vytvoří změnový patch realizující požadovanou úpravu.

Provozování produktu

Ke svým dodávkám nabízí TurboConsult zajištění provozování produktové technické infrastruktury potřebné pro provozování dodaných systémů. 
TurboConsult zajistí návrh, obstarání a instalaci potřebných technických prostředků v zabezpečené lokalitě, a dále potom provádí správu těchto prostředků pro potřeby odběratele (administrace, zálohování atp.). 

Odběratel zajišťuje vlastními kapacitami provoz dodaného systému (spouštění jednotlivých provozních akcí, definici přístupových oprávnění atp.) včetně služby "first level support" zahrnující základní úroveň podpory IT služeb pro své zaměstnance a klienty (např. formou call-centra). 

Pokud "first level support" nedokáže daný problém vyřešit, je tento předán (prostřednictvím ServiceDesku) do dalších úrovní podpory, které již pokrývá dodavatel.

Zakázkový vývoj

V případě nestandardních požadavků zákazníka je TurboConsult připraven vytvořit aplikační software přímo na míru. 
V takovém případě TurboConsult zajistí pokrytí celého procesu vývoje software zahrnující: 

 

  • podchycení a utřídění požadavků zákazníka

  • zpracování analýzy řešeného problému včetně vytvoření modelů a prototypů pro odsouhlasení návrhu se zadavatelem

  • technickou realizaci cílového řešení s použitím odpovídajících technologií

  • zdokumentování a otestování vytvořeného systému a jeho předání zákazníkoviRovněž pro zakázkově vytvořená řešení poskytuje TurboConsult plné spektrum návazných záruk a služeb zahrnujících provozní podporu, údržbu a další rozvoj.